Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Shiatsu Eibergen

 

Niets op deze website mag zonder toestemming van de eigenaar Evelien Temmink gebruikt worden op internet of in gedrukte vorm.

Alle informatie en links op deze website zijn algemeen van aard en nadrukkelijk niet bedoeld als individueel advies.

Shiatsu Eibergen is niet verantwoordelijk voor misbruik of voor de gevolgen van het (verkeerd) gebruik van verstrekte informatie.

De lezer of gebruiker is zelf verantwoordelijk de informatie op waarde te schatten.

Voor een individueel advies over specifieke gezondheidsklachten is het raadzaam een gekwalificeerd arts of therapeut in te schakelen.

 

 

Artikel 1 Definities
Shiatsu EibergenShiatsu Eibergen, praktijk voor Shiatsu-therapie & massage, gevestigd te Eibergen, KvK nummer 69420831 – hierna Shiatsu Eibergen genoemd.
De cliënt (m/v): de wederpartij van Shiatsu Eibergen. Behandeling: de overeenkomst tussen cliënt en Shiatsu Eibergen.

 

Artikel 2 Algemeen
De cliënt gaat akkoord met de algemene voorwaarden zodra een afspraak is gemaakt met Shiatsu Eibergen voor de aangeboden diensten. Shiatsu Eibergen is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van uw persoonlijke bezittingen. Shiatsu Eibergen is niet gediend van erotische benaderingen of opmerkingen, hierbij wordt de behandeling onmiddellijk onderbroken en wordt de overeenkomst ontbonden.

 

Artikel 3 Toepasselijkheid
Op alle behandelingen en facturen tussen Shiatsu Eibergen en de cliënt zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing. Acceptatie van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden Shiatsu Eibergen heeft aanvaard.

 

Artikel 4 Derden
De cliënt kan gevraagd worden om toestemming te geven om informatie in te winnen bij huisarts en/of verwijzer. Tevens zal Shiatsu Eibergen indien van toepassing relevante informatie terugkoppelen naar de verwijzer of huisarts, tenzij de cliënt hiermee niet akkoord is. Bij een verwijzing naar een nieuwe behandelaar zal, na akkoord van de cliënt, aan deze behandelaar indien van toepassing relevante informatie en bevindingen binnen de Shiatsu Eibergen praktijk worden doorgegeven.

 

Artikel 5 Behandelingsperiode
Een behandelingsperiode wordt overlegd met de cliënt. Het aantal behandelingen kan afhankelijk van het resultaat van de behandeling wijzigen. Het aantal behandelingen wordt in principe bepaald door de wens van de cliënt.

 

Artikel 6 Niet verschijnen van de cliënt
Als bij verhindering de cliënt niet tijdig (maximaal 24 uur voor de afspraak) contact opneemt met Shiatsu Eibergen en niet verschijnt op de afspraak wordt de cliënt in rekening gesteld met het totale factuurbedrag.

 

Artikel 7 Annulering
Annulering van afspraken van de cliënt dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip telefonisch te gebeuren, anders dient men annuleringskosten te betalen. De annuleringskosten bedragen € 35,-. Shiatsu Eibergen zal er anderzijds ook zorg voor dragen dat de gereserveerde tijd voor de betrokken cliënt wordt gebruikt voor de desbetreffende cliënt. Kan Shiatsu Eibergen de geplande afspraak niet nakomen, dan wordt de cliënt hiervan tijdig op de hoogte gesteld en indien van toepassing een alternatief aangeboden of een waarnemer of een geschikte collega-behandelaar voorgesteld.

 

Artikel 8 Verantwoordelijkheden cliënt
De cliënt is verantwoordelijk voor het doorgeven van belangrijke informatie m.b.t. de eigen gezondheid. Zoals: zwangerschap, koorts, griep, besmettelijke ziekte, medicatie, hernia, infectie, kanker, breuken, kneuzingen, auto-immuunziekte, whiplash, ME, MS, ALS of een andere ernstige ziekte. Ook veranderingen in de gezondheidstoestand tijdens het behandelingstraject dienen te worden vermeld.
Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan de behandeling worden gestaakt en kan cliënt worden doorverwezen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn daarna mogelijk zodra de behandelend arts hierin toestemt. Shiatsu Eibergen wordt niet aansprakelijk gesteld bij schade door informatieverzuim over bovengenoemde aandoeningen of ander belangrijk informatieverzuim door de cliënt.

 

Artikel 9 Geheimhouding
Shiatsu Eibergen zal alle informatie betreffende de cliënt en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden geven, voor zover dit de behandeling niet stoort. Indien met toestemming van de cliënt contact wordt opgenomen met derden, verwijzer of arts, zal enkel noodzakelijke informatie worden gedeeld.

 

Artikel 10 Dossierbeheer, inzagerecht en afschrift van cliëntendossier
Indien sprake is van een contact waarbij de cliënt meer dan eenmaal wordt behandeld, zal Shiatsu Eibergen van de betrokken cliënt een dossier bijhouden. Naast Shiatsu Eibergen heeft slechts de cliënt recht op inzage in dit dossier. De cliënt kan ook vragen om een afschrift van het eigen dossier. Voor een afschrift zal een kleine bijdrage gevraagd worden. Een niet-geanonimiseerd dossier wordt tot 15 jaar bewaard, of – op verzoek van de cliënt – korter. Na de wettelijk verplichte bewaartermijn wordt deze vernietigd, verwijderd of geanonimiseerd.

 

Artikel 11 Beëindiging behandeling
De cliënt heeft het recht het behandelplan eenzijdig te beëindigen, ook zonder opgaaf van reden. Shiatsu Eibergen zal cliënt vragen om de reden te geven, maar de cliënt is niet verplicht hierop antwoord te geven. Als Shiatsu Eibergen de behandeling wil beëindigen, dan zal zij evenwel wel een reden aan de cliënt moeten geven.

 

Artikel 12 Facturering en betaling
De cliënt gaat akkoord met de meeste recente tariefstelling zoals op de website van Shiatsu Eibergen vermeld staat, ofwel met een andere afspraak indien deze uitdrukkelijk is gemaakt tussen Shiatsu Eibergen en de cliënt. Elke behandeling dient na afloop per direct contant of per pin worden betaald. 
Alle buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de cliënt. Daaronder vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureau’s, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

 

 Artikel 13 Aansprakelijkheid
Shiatsu Eibergen is  verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid van Shiatsu Eibergen voor schade voortvloeiende uit de door haar verrichte diensten is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door assuradeuren van Shiatsu Eibergen wordt uitbetaald, dan wel tot het bedrag dat Shiatsu Eibergen ter zake daadwerkelijk op derden kan verhalen.Shiatsu Eibergen is niet aansprakelijk voor het niet, niet tijdig of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan Shiatsu Eibergen kunnen worden toegerekend. Shiatsu Eibergen zal zich ten zeerste inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Shiatsu Eibergen geeft geen garantie op haar diensten en kan niet het door deelnemer beoogde resultaat garanderen.

 

Artikel 14 Klachten
Klachten kunnen binnen twee weken na de behandeling schriftelijk worden ingediend, per email of per post. Middels de Beroepsvereniging van Shiatsu Eibergen, Shiatsu Vereniging Nederland, is een klacht-, en tuchtrecht van kracht.

 

Artikel 15 Instemming met de voorwaarden.

De cliënt gaat stilzwijgend en onverkort akkoord met de voorwaarden op het moment dat de cliënt een afspraak maakt met Shiatsu Eibergen. Deze voorwaarden gelden ook voor alle volgende behandelingen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, gelden de algemeen gehanteerde regels en voorschriften alsmede de wettelijke bepalingen.

 

Eibergen, 11 september 2017

Shiatsu Eibergen

Lariksweg 6

7151 XW Eibergen

email: info@shiatsueibergen.nl

tel: 06 5329 2010